คัดข่าวดี » บางสะพาน | กรมชล ฯ เร่งเครื่องโครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แจงผลก้าวหน้างานต้นน้ำ-ปลายน้ำ

บางสะพาน | กรมชล ฯ เร่งเครื่องโครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แจงผลก้าวหน้างานต้นน้ำ-ปลายน้ำ

25 พฤศจิกายน 2020
2495   0

Cr.กรมชลประทาน

กรมชลประทาน แจงผลงานก้าวหน้าล่าสุด โครงการบรรเทาอุทกภัย อ.บางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้นน้ำเปิดงานอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง ตัดยอดน้ำจากเขาตะนาวศรีเพื่อกักเก็บน้ำ 13 ล้านคิว กลางน้ำขุดลอกคลองเดิมและสร้างคลองเลี่ยงเมืองสายใหม่ ปลายน้ำสร้าง ปตร.ปลายคลองบางสะพาน หวังลดปัญหาท่วมซ้ำซากในพื้นที่ชุมชน  อีกทั้งยังช่วยเพิ่มแหล่งเก็บน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทานมากกว่าหมื่นไร่

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ขณะนี้ภาพรวมโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำได้ดำเนินการต่อเนื่องเสร็จสิ้นไปกว่าร้อยละ 50

โดยพื้นที่ต้นน้ำบริเวณเชิงเขาตะนาวศรี ได้ดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านโป่งสามสิบ อ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอย และอ่างเก็บน้ำวังน้ำเขียว รวมทั้งปรับปรุงฝายทดน้ำห้วยลึกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด อย่างไรก็ดี อ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่งเป็นอ่าง ฯ ขนาดเล็ก ความจุกักเก็บรวมกันไม่ถึง 2 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.)

 ล่าสุดกรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ บริเวณตำบลทองมงคล  เพื่อตัดยอดน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำเพิ่มเติม ความจุเก็บกักประมาณ 13.29 ล้าน ลบ.ม. เมื่อแล้วเสร็จ ราษฎรหมู่ที่ 4, 5, 6 และ 10 ของตำบลทองมงคล จะได้รับประโยชน์ มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอ 481 ครัวเรือน

มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มอีกประมาณ 6,850 ไร่  ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 6 ปี (พ.ศ.2562-2567) ผลงานสะสมทั้งโครงการคืบหน้าไปแล้วประมาณ    ร้อยละ 26  และในปี 2565 กรมชลประทาน จะดำเนินการเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลอยตอนล่าง ความจุ 17.46 ล้านลบ.ม. ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี

“ด้านการจัดการพื้นที่กลางน้ำ ประกอบด้วย งานขุดลอกขยายคลองบางสะพานและสาขา ความยาวคลองรวม 19 กิโลเมตร มีลักษณะคดเคี้ยวไหลผ่านตัวเมืองบางสะพาน โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ ชุมชนหลายแห่ง เมื่อ เวลาน้ำหลาก จึงล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน มูลค่าความเสียหายแต่ละครั้งนับหลายร้อยล้านบาท

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกตั้งแต่กิโลเมตรที่ 17.2 ถึง กิโลเมตรที่ 19 ด้านการก่อสร้างคลองผันน้ำคลองบางสะพาน บริเวณตำบลพงศ์ประศาสตร์ ที่เริ่มก่อสร้างเมื่อต้นปี 2563 จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองบางสะพาน ในอัตรา 520 ลบ.ม.ต่อวินาที

ขณะนี้ผลการดำเนินงานสะสมร้อยละ 75 อย่างไรก็ดี กรมชลประทานได้เปิดใช้งานคลองผันน้ำ เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ในการระบายน้ำหลากที่ไหลบ่ามาจากด้านบน ทำให้ไม่มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมในช่วงฝนตกหนักดังกล่าว”

 “ทั้งนี้ เมื่องานบริเวณกลางน้ำดำเนินการเสร็จสิ้นทั้งหมด จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ อ.บางสะพานในอัตรารวม 1,025 ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งมากกว่าอัตรารับน้ำของคลองเดิมเกินกว่าเท่าตัว ลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณ 4,894 ไร่

สามารถลดจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ประมาณ 1,640 ครัวเรือน อีกทั้งลดระยะเวลาการเกิดอุทกภัย รวมถึงช่วยลดปัญหาการติดขัดของเส้นทางสัญจรลงสู่ภาคใต้ (ถนนเพชรเกษม) และเส้นทางรถไฟให้นักเดินทาง ” นายเฉลิมเกียรติฯ กล่าว

สำหรับทางด้านปลายน้ำ ได้ดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำ(ปตร.)ปลายคลองบางสะพาน ตั้งอยู่ที่ ต.แม่รำพึง ทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำทั้งการกักเก็บน้ำไม่ให้ไหลลงทะเลไปจนหมด เพื่อประชาชนสองฝั่งคลองจะมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในหน้าน้ำหลาก ทั้งยังช่วยป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มไม่ให้เข้ามาในคลองบางสะพานด้วย ปัจจุบันมีผลงานสะสมประมาณร้อยละ 85

โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2569 ผลสัมฤทธิ์เด่นชัดของโครงการ ฯ คือ ลดภัยน้ำท่วมซ้ำซากในตัวอำเภอ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ 30.75 ล้านลบ.ม. เปิดพื้นที่ชลประทานได้อีกรวม 15,450 ไร่ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ชุมชน อันเป็นเป้าหมายหลักของงานชลประทาน” นายเฉลิมเกียรติฯ กล่าวในตอนท้าย