คัดข่าวดี » บ่อนอก | รองผู้ว่าชาตรี เยี่ยมชมความสำเร็จของสตรีบ่อนอกพัฒนาพื้นที่ 1 ไร่ เป็น ‘ป่าครอบครัวบ้านสวนทะเล’

บ่อนอก | รองผู้ว่าชาตรี เยี่ยมชมความสำเร็จของสตรีบ่อนอกพัฒนาพื้นที่ 1 ไร่ เป็น ‘ป่าครอบครัวบ้านสวนทะเล’

12 มกราคม 2021
1153   0

รองผู้ว่าชาตรี เยี่ยมชมความสำเร็จของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสตรีบ้านบ่อนอก พัฒนาพื้นที่ 1 ไร่ ตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่ “ป่าครอบครัวบ้านสวนทะเล”

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายชาตรี  จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ผู้นำต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล “ป่าครอบครัวบ้านสวนทะเล” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสตรีบ้านบ่อนอก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีนางดวงพร วงษ์วรุณ ผู้นำต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ ออกมาแนะนำสถานที่และรายงานความเป็นมาและความสำเร็จของโครงการดังกล่าว

สำหรับสถานที่ดังกล่าวนั้นได้มีการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพีย งในพื้นที่จำนวน 1 ไร่ โดยพื้นที่แค่ 1 ไร่ ได้มีการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ การปลูกผลไม้ การปลูกพืชสมุนไพร การเลี้ยงไก่ไข่ การเพาะพันธุ์เห็ดหลินจือ การปลูกไผ่ การปลูกดอกไม้ และสมุนไพรพร้อมทั้งพืชผักสวนครัวอีกหลายชนิด

ซึ่งนอกจากจะยึดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว ยังนำเอาหลักทฤษฎี ใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” คือการสร้างคลองรับน้ำทำให้พื้นที่ชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลา

โดยวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีของการทำเศรษฐกิจพอเพียง เป็นจุดที่สามารถให้ผู้คนที่สนใจในด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาเรียนรู้และนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีได้ นอกจากการมีอยู่ มีกิน มีใช้ พืชที่ปลูกในสวนยางสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกได้ดี จึงถือว่าเป็นการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ปลูกไว้ไปแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตที่ได้ เช่นการเก็บดอกอัญชันเพื่อไปทำน้ำอัญชัน การแปรรูป ตะไคร้ กระชาย เก็บไว้ชงเพื่อเป็นน้ำดื่มสมุนไพร