เป็นข่าว » ประจวบคีรีขันธ์ | กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ ปูพรมช่วยชาวบ้านหลายอำเภอ “เจ็บป่วยและยากไร้”

ประจวบคีรีขันธ์ | กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ ปูพรมช่วยชาวบ้านหลายอำเภอ “เจ็บป่วยและยากไร้”

2 กุมภาพันธ์ 2021
674   0

Cr.กอ.รมน.จังหวัด ปข.

กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปูพรมช่วยชาวบ้านหลายอำเภอ “เจ็บป่วยและยากไร้” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปูพรมช่วยชาวบ้านหลายอำเภอ “เจ็บป่วยและยากไร้”  ตามโครงการ “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

ล่าสุดมอบหมายให้ จ.ส.อ.ไชยา. อยู่ชมบุญ เจ้าหน้าที่ ชุดขุนด่าน กอ.รมน.จัวหวัด ปข.ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับ นาง กิ่ง  เอียมสะอาด อายุ  88 ปีเป็น ผู้ป่วยด้วยโรคชลา ผู้ยากไร้  ณ บ้านเลขที่ 29  หมู่ 2 ต.ไร่เก่า  อ.สามร้อยยอด

นอกจากนั้นได้มอบให้กับ นายสนั่น. ทองคำอายุ 68 ปีเป็น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้  ณ บ้านเลขที่ 141/5  หมู่ 8 ต.ศิลาลอย  อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  

โอกาสนี้ยังได้ร่วมกับ นายณธกร  เต็มชยกุล ปลัดอําเภอสามร้อยยอด รักษาราชการแทนนายอำเภอสามร้อยยอด , นางสาวกัญญา โมใหญ่ เจ้าหน้าที่บริบาลตำบลศิลาลอย , อสม. ตำบลศิลาลอย

ได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมผู้ป่วย ติดเตียง และ ให้กำลังใจ ในพื้นที่ หมูที่ 8 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มเติมอีกจำนวน 5 ราย ได้แก่

นางจันทร์  โมใหญ่  อายุ 104 ปี บ้านเลขที่ 165/1 หมู่ที่ 8 ตำบลศิลาลอย , นายบุญส่ง   บัวล้อม อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 8 ตำบลศิลาลอย  ทั้งสองเจ็บป่วยด้วยโรคพิการทางเท้า

นายสุชิน เนตรสน อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ที่ 8 ตำบลศิลาลอย  ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดสมองตีบ , นาย โชคชัย อ่างแก้ว อายุ 34 ปี บ้านเลขที่ 60/2 หมู่ที่ 8 ตำบลศิลาลอย  ป่วยด้วยโรค หืดหอบแล้วน๊อก เป็นผู้ป่วยติดเตียง และนายวิชัย  พันท้าว อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 228/2 หมู่ที่ 8 ตำบลศิลาลอย ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดสมองตีบ

ทางด้าน  พ.ต.ขจรศักดิ์ บรรจงมณีวัฒน์ รอง หน.กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและส่งกำลังบำรุง กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมกับนายกฤษณา กลิ่นน้อย ผู้ใหญ่บ้าน , นายสวง สืบสาย ผช.ผญ. และ อสม.หมู่ 10 บ้าน หนองเสม็ด ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับนางพลอย  ยั่งยืน อายุ 93 ปี เป็นผู้ ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ที่บ้านเลขที่ 71/2 ม.10 ต. บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

พ.ท. ฉลอง   สมานพันธ์  รอง หน.ฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.  ร่วมกับ  นาง  วรรณา   มงคลโชติ   อสม.ม.1 (ตัวแทนกำนันตำบลนาหูกวา) 

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับ นาย ทรงพล  มงคลโชติ   อายุ  50  ปี เป็น ผู้ป่วยติดเตียง อัมพาตจากอุบัติเหตุทางถนน  ผู้ยากไร้  บ้านเลขที่ 83/2  หมู่ 1  ต.นาหูกวาง   อ.ทับสะแก   จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทางด้าน ร.ท.สุระเชต  ทับจิต  จนท.ปฏิบัติการฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.  ร่วมกับ  นางถวัลรัตน์  ทับจิต และ นางจันทร์เพ็ญ   สังข์ทอง  เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลทับใต้ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ยากไร้และเป็นผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2  ราย คือ 

นางเนียน งามขำ อายุ  65  ปี เป็น ผู้ป่วยติดเตียง อัมพาตจากอุบัติเหตุล้มหัวฟาดพื้น   ผู้ยากไร้  ณ บ้านเลขที่ 311  หมู่ 6  ต.ทับใต้  และนางเปรย สุกสี อายุ 90  ปี อยู่บ้านเลขที่ 41 หมูู่  8  ต.ทับใต้  อ.หัวหิน  ป่วยติดเตียง มีปัญหาต่อการเคลื่อนไหว เนื่องจากชราภาพ

ส่วน พ.ท.เปลี่ยน จันทร์จีน รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. พร้อมด้วยนางมะลิ  ปานกบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะหลัก และ นางสนั่น  ข่าวช่วง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้กับ นายบุญช่วย  โพธิ์ศรี อายุ 75 ปี ที่บ้านพักหมู่ที่ 8 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นสูงอายุ ยากไร้ ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ไม่บัตรประจำตัวประชาชน  ที่อยู่อาศัยไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำประปา และอยู่อาศัยเพียงลำพัง