เป็นข่าว » ประจวบคีรีขันธ์ | อบรมเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ | อบรมเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

5 กุมภาพันธ์ 2021
536   0

Cr.สมุทร เรืองชา/ประจวบคีรีขันธ์ 

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เสริมความรู้และทักษะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดของ จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกลการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ที่โรงแรมหาดทอง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีเป้าหมายให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลตั้งไว้

โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ เพียงร้อยละ .1 ต่อ ปี วงเงินกู้ไม่เกินกลุ่มละ 200,000 บาท  โดยเงินกู้ 100,000 บาท ดอกเบี้ย 100 บาทต่อปี ชำระคืนเงินกู้ภายใน 2 ปี  เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้  ส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการให้แก่สตรี

ตลอดจนเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรี ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี

รวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรีและแก้ไขปัญหาสตรีขององค์กรต่าง ๆ การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี  และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจเติมเต็มความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยจังหวัดในการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่กลุ่มสตรีขอกู้ให้เป็นไปตามแนวทางที่จังหวัดกำหนด ตลอดจนดูเครติตบูโร กระแสเงินสดหมุนเวียน ความเป็นไปได้ของโครงการ และการติดตามหนี้กรณีกู้ไปแล้วไม่ชำระหนี้ด้วย

ส่วนการส่งเสริมให้กลุ่มสตรีที่สามารถส่งสินค้าออกไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ หรือส่งออกไปยังประเทศอาเซียน และทั่วโลก  โดยเฉพาะมะริด เมืองที่ร่ำรวยของเมียนมาที่อยู่ใกล้ประจวบฯ ให้พยามพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน ออกไปได้ทั่วโลก  สะสมทุนด้วยการประหยัด อดออม เพื่อให้มีทุนตั้งต้นเพื่อจะสร้างและขยายกิจการได้ต่อไป