เป็นข่าว » ปราณบุรี | พล.ต.วิรัฏฐ์ เยี่ยมชมธนาคารปูม้าปากน้ำปราณ ชื่นชมความสำเร็จของชาวประมง

ปราณบุรี | พล.ต.วิรัฏฐ์ เยี่ยมชมธนาคารปูม้าปากน้ำปราณ ชื่นชมความสำเร็จของชาวประมง

12 มีนาคม 2021
879   0

พล..วิรัฏฐ์ เยี่ยมชมธนาคารปูม้าปากน้ำปราณ ชื่นชมความสำเร็จของชาวประมง ที่สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์

วันที่ 12 มีนาคม 2564  พล..วิรัฏฐ์  วงษ์จันทร์  รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 เดินทางลงพื้นที่ .ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกอ.รมน.จังหวัด ..

โดยมี ..กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ..พร้อมด้วย , ..อิทธิกร ศิริวัลย์ หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด .. ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้นี้ พล..วิรัฏฐ์  วงษ์จันทร์  รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 ได้เยี่ยมชมธนาคารปูม้าปากน้ำปราณ โดยได้ให้กำลังใจ  ตลอดจนรับฟังข้อมูลการดำเนินงานจาก นายเจือ แคใหญ่ ประธานกลุ่มเกษตรกรทำประมงบ้านปากน้ำปราน ,​นายโสภณ ปานพันธ์ รองประธานกลุ่มเกษตรกรทำประมงบ้านปากน้ำปราน ,นายนพพร เชื่อมตาล เลขากลุ่มเกษตรกรทำประมงบ้านปากน้ำปราณ , นายสพโชค จิตตะพะวงษ์ เหรัญญิก กลุ่มเกษตรกรทำประมงบ้านปากน้ำปราณ , นายมานิตย์ เมืองงามกรรมการกลุ่มเกษตรกร ทำประมงบ้านปากน้ำปราณ .ปากน้ำปราณ .ปราณบุรี .ประจวบคีรีขันธ์

สำหรับธนาคารปูม้าปากน้ำปราณนี้ ปัจจุบันมีหน่วยงานทางราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนมหาวิทยาลัยฯมาให้การสนับสนุน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน การทำประมงอย่างยั่งยืน

โดยได้สร้างโอกาสทางอาชีพ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิกิจกรรมล่องเรือท่องเที่ยวชมทิวทัศน์ ป่าโกงกาง , กิจกรรมปล่อยลูกปูม้าคืนกลับสู่ทะเล, กิจกรรมเก็บขยะจากทะเลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพประมงปูม้า เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม พล..วิรัฏฐ์ ได้ชื่นชมความร่วมมือของชาวประมงปากน้ำปราณ จนนำไปสู่ความสำเร็จของธนาคารปูม้าปากน้ำปราณ ช่วยสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ