คัดข่าวดี » ปราณบุรี | รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 มอบวุฒิบัตรอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง หมู่บ้านหนองตาเย็น หมู่ที่ 12

ปราณบุรี | รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 มอบวุฒิบัตรอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง หมู่บ้านหนองตาเย็น หมู่ที่ 12

12 มีนาคม 2021
501   0

กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ฝึกอบรมอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) หมู่บ้านหนองตาเย็น หมู่ที่ 12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พล.ต.วิรัฏฐ์  วงษ์จันทร์  รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม

วันที่ 12 มีนาคม 2564  พล.ต.วิรัฏฐ์  วงษ์จันทร์  รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 1 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ของ กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้ที่รับการฝึกอบรมจำนวน 47 ราย โดยมี พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วย พ.ต.อ.นิรันดร  ศิริสังข์ไชย รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ , พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์  หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. ตลอดจนคณะที่ปรึกษา กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ และ นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายก อบต.หนองตาแต้ม เข้าร่วมงาน

พ.ต.ท.รณรงค์ เชื้อนาค รอง ผกก.3 บก.สอ.ตชด. กล่าวว่า ในฐานะหัวหน้าครูฝึก อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งใหม่ ณ หมู่บ้านหนองตาเย็น หมู่ที่ 12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 47 ราย

สำหรับการฝึกอบรมโดยมีภารกิจหลัก จำนวน 3 งาน คืองานพัฒนาบริการ (พบก.) เพื่อทำการฝึกอบรมให้กับราษฎร ได้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาและบริการด้านต่าง ๆ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ทางด้านงานพัฒนาบริหารหมู่บ้าน (พบม.) เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน ฝึกให้สามารถปกครองและการบริหารหมู่บ้านด้วยตนเอง  เพื่อการสนับสนุนส่วนราชการหน่วยงานอื่นได้

และด้านงานรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (รปภ.) เป็นการเพื่อฝึกอบรมให้ราษฎร จัดการในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน ป้องกันและต่อต้านภัยคุกคามต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในหมู่บ้านได้

สำหรับการดำเนินการฝึกเนื้อหาวิชาที่ดำเนินการฝึกอบรมเป็นไปตามที่  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กำหนด ซึ่งประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  ปัญหายาเสพติด  

การเรียนรู้ตามรอยเบื้องยุคคลบาทและแนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียง ประวัติศาสตร์ซาติไทย  จิตอาสา การปลูกจิตสำนึกให้รักชาติ การปฐมพยาบาล การอนุรักษ์ทรัพยากรและป่าไม้ การฝึกท่าบุคคลทำมือเปล่า การใช้อาวุธ  การยิงปืนด้วยกระสุนจริง  และ การตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และการทดสอบจิตใจโดดหอสูง

โดยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการฝึก ได้แก่ ศูนย์การกำลังสำรอง อำเภอปราณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี  สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานป่าไม้และสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์