คัดข่าวดี » ประจวบคีรีขันธ์ | กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.

ประจวบคีรีขันธ์ | กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.

23 มีนาคม 2021
984   0

กอ.รมน.จังหวัด ..ต้อนรับ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.และคณะในโอกาสเดินทางมาเพื่อประสานการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางสังคมที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติในมิติด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ..กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด..,..ณรงค์ชัย ทองมี หน.ฝ่ายการข่าว ,..อิทธิกร ศิริวัลย์ หน.ฝ่ายนโยบาย และแผน ..สมพร น้อยอุทัย รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง,..เปลี่ยน จันทร์จีนรอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน ,...ไชยา อยู่ชมบุญ จนท. และ ...สุพจน์ สุขชุ่มจนท.กอ.รมน.จังหวัด ..

ร่วมต้อนรับ พล..ประวิทย์ กิตติสุบรรณ รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.และคณะได้เดินทางมาเพื่อประสานการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางสังคมที่มีผลกระทบต่อประเทศชาติในมิติด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 22-26 มี..64

โอกาสนี้ได้เข้าร่วมประชุมแบบมีส่วนร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ห้องประชุม อบจ.ปข.ในวันที่ 23 มี..64 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.30

ทั้งนี้ยังได้เข้าร่วมประชุมแบบมีส่วนร่วมการติดตามและประเมินผลระบบปฎิรูปที่พักแรมและข้อมูลคนเข้าเมือง ห้องประชุม อบจ.ปข.ตั้งแต่เวลา 10.30-12.00  เพื่อเป็นการบูรณาการแนวทาง ในการปฎิบัติงานกับส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ต่อจากนั้นได้เข้าร่วมประชุมแบบมีส่วนร่วมและเสวนาการติดตามและประเมินผลระบบปฎิรูปที่พักแรมและข้อมูลคนเข้าเมือง ที่โรงแรมประจวบแกรนด์ .เมือง.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 23 มี..64 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00  เพื่อเป็นการบูรณาการแนวทางในการปฎิบัติงานกับส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด ..ให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน