คัดข่าวดี » กรุงเทพ | ประกาศรางวัลโครงการ “อีอีซี สแควร์” สุดยอดรางวัลเพื่อค้นหาเยาวชนต้นแบบ

กรุงเทพ | ประกาศรางวัลโครงการ “อีอีซี สแควร์” สุดยอดรางวัลเพื่อค้นหาเยาวชนต้นแบบ

21 พฤษภาคม 2021
729   0

ประกาศรางวัลโครงการ “อีอีซี สแควร์” ประจำปี 2563 สุดยอดรางวัลเพื่อค้นหาเยาวชนต้นแบบ ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

โครงการ อีอีซี สแควร์ได้เริ่มต้นขึ้นในปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โครงการ อีอีซี สแควร์ ย่อมาจาก Environmental Empowerment CAMP & CONTESTหรือ EEC2 เป็นโครงการที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาทักษะทั้งเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงสังคม

เพื่อให้เยาวชนและครูมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงแนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และโครงการเมืองการบินภาคตะวันออก (สนามบินอู่ตะเภา) ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ควบคู่กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ผ่านกิจกรรมค่ายฝึกอบรม (CAMP) และ การประกวดโครงการ “การจัดการและพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อรองรับการและตอบสนองต่อการขยายตัวในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างมีส่วนร่วม” (CONTEST)

โดยปี 2563 สกพอ. ได้ดำเนินการโครงการอีอีซี สแควร์ ต่อเนื่องจากปี 2562 ได้มีการพัฒนาและยกระดับเครือข่ายเดิม เสริมสร้างทักษะการทำงาน และกระบวนการคิด เพื่อพัฒนาสู่การเป็นเยาวชนแกนนำ หรือ EEC2 Young Leaders

โดยมีกลุ่มเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนแกนนำ จำนวน 9 กลุ่ม ตลอดจนการขยายเครือข่ายกลุ่มเยาวชนใหม่ ที่สนใจในเขตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง โดยในปี 2563 ได้มีกลุ่มเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ อีอีซี สแควร์ ทั้งสิ้น 11 กลุ่ม

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 สกพอ. ได้จัดงานประกาศรางวัลโครงการ อีอีซี สแควร์ ประจำปี 2563ขึ้น ผ่านระบบ ZOOM Application เพื่อสรุปความสำเร็จของเยาวชนในจังหวัดชลบุรี และระยอง ที่ได้เข้าร่วมโครงการอีอีซี สแควร์ ประจำปี 2563โดยรางวัลชนะเลิศ 3 อันดับ

ประกอบด้วย 1.โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรีกับโครงการจัดทําระบบบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปแบบเบ็ดเสร็จ ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

2. โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จังหวัดระยอง กับโครงการสร้างความรู้และลดปัญหาฝุ่นละออกขนาดเล็กในอากาศ หรือ PM 2.5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท

3. โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรีกับโครงการ PSC Plastic Free zero waste SQUARE เพื่อรณรงค์การลดการใช้พลาสติกได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นายคณิศ แสงสุพรรณ พร้อมด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ และที่ปรึกษาพิเศษด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส ได้ร่วมเป็นเกียรติและมอบโอวาทให้กับเยาวชนในครั้งนี้