เป็นข่าว » อพท.จับมือผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพชร-ประจวบฯ และ กทม.ร่วมยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

อพท.จับมือผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพชร-ประจวบฯ และ กทม.ร่วมยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

27 ธันวาคม 2021
339   0

อพท. ร่วมจังหวัดเพชรบุรี ผนึกภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การตลาดอย่างยั่งยืน น้ำร่องหนุน 8 ชุมชนท่องเที่ยว เพชร-ประจวบฯ สู่การตลาดท่องเที่ยว หวังช่วยเพิ่มและกระจายรายได้สู่ชมชนและท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.จัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การตลาดอย่างยั่งยืน (CBT Market Development) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนที่ได้รับการยกระดับตามมาตรฐานจาก อพท. แล้ว ได้เข้าสู่การทำตลาดการท่องเที่ยว อันจะช่วยเพิ่มและกระจายรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเต็มใจ เป็นอย่างยิ่งที่ อพท. และภาคีพัฒนาเข้ามาหนุนเสริมชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้มีความเข้มแข็งและยกระดับสู่ตลาดการท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง และหวังว่าชุมชนเหล่านี้จะก้าวไปสู่มาตรฐานสากล ดังเช่นจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับการรับรองเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านวัฒนธรรมอาหารในปี 2564

นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้รับมอบหมายจากนาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า ได้ร่วมกับภาคีภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีชันธ์ ตลอดจนผู้ประกอบการท่องเที่ยวของทั้ง 2 จังหวัด และ จากกรุงเทพมหานคร

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่ อพท.เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพทั้งในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ปิงบประมาณพ.ศ. 2561-2564 จำนวน 8 ชุมชน อาทิ ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ ชุมชนบ้านไร่กร่าง และชุมชนบ้านถ้ำเสือ ของจังหวัดเพซรบุรี ชุมชนอ่าวน้อย ชุมซนบ้านหินเทิน ชุมชนบ้านทุ่งประดู่ และชุมชนบ้านม้าร้อง ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยเป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) จำนวน 8 กิจกรรม อาทิ กิจกรรมตอกกระดาษเมืองเพชร (ลายหนังใหญ่) ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี กิจกรรมทำขนมตาลชุมช นบ้านถ้ำรงค์

กิจกรรมทำยำหัวโหนดชุมชนบ้านไร่กร่าง กิจกรรมปูนปั้นลายประจำยามกลุ่มศิลปะปูนปั้นอาจารย์ทองร่วง เอมโอษฐ  กิจกรรมพิมพ์ผ้าลายทองกลุ่มลูกหว้า กิจกรรมขนมข้าวตูชุมชนบ้านน้อย และกิจกรรมทำกระดาษจากใบสับปะรดและขี้ช้างป่ากุยบุรี ชุมชนบ้านรวมไทย

ทั้งนี้ มีเป้าหมายการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ อพท. เข้าไปพัฒนาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน

ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม อพท. จะนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวร่วมเดินทางทดลองท่องเที่ยวในเส้นทางที่ อพท. ได้พัฒนาร่วมกับชุมชนอย่างน้อย 4 เส้นทาง เพื่อรับฟังคำแนะนำและนำมาพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนให้เหมาะสมกับตลาดยิ่งขึ้นต่อไป

จากนั้นจะนำกิจกรรมที่ได้คัดเลือกแล้วมาบรรจุในกิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ทางการตลาด นำไปสู่การจับคู่ธุรกิจ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวในวงกว้าง โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. ยังกล่าวย้ำถึงความสำคัญและพลังของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

สำหรับหน่วยงานภาคีที่ร่วมกันดำเนินการให้งานครั้งนี้เกิดความสำเร็จ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีชันธ์ สำนักท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สมาคมโรงแรมภาคตะวันตก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว โรงแรมที่พัก ภาคชุมชน