เป็นข่าว » “ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ทปษ.รมว.ทส. ปล่อยขบวนศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ทส.

“ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ทปษ.รมว.ทส. ปล่อยขบวนศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ทส.

28 ธันวาคม 2021
297   0

“ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ทปษ.รมว.ทส. ปล่อยขบวนศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวฯ ทส.  และติดตามการพัฒนาเกาะพลับพลา อช.แก่งกระจาน”

วันที่ 28 ธันวาคม 2564  ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานในพิธีมอบนโบายและปล่อยแถวศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของหน่วยงาน ทส.ช่วงเทศกาลปีใหม่ (หน่วย ทส. บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว) โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย

เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี กรมป่าไม้, สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี), กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, สำนักทรัพยากรน้ำภาค 2 กรมทรัพยากรน้ำ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี รวมจำนวน 250 คน

โดยในพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวฯประกอบด้วย รถยนต์ราชการ จำนวน 16 คัน รถกู้ชีพจาก อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จำนวน 1 คัน รถบรรทุกน้ำจาก กอ.ไกลกังวล จำนวน 1 คัน เรือจาก สำนักงานทรัพยากรทางทะเลฯ จำนวน 2 ลำ และน้ำดื่มจาก สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลฯ จำนวน 1,000 ขวด

นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการเตรียมของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน โดยจัดต้ังจุดบริการประชาชนและศูนย์ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว เพื่อเป็นสถานที่อํานวยความสะดวกและบริการประชาชนระหว่างการเดินทางในช่วง เทศกาลฯ รวมจํานวน 33 จุด โดยจุดบริการประชาชนดังกล่าว ได้จัดเตรียมพื้นที่บริการสําหรับจุดพักรถ การแนะนําเส้นทาง บริการน้ําดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ห้องน้ํา – สุขา

สําหรับในส่วนของสํานัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ยังได้จัดกล้าไม้ยืนต้น และกล้าไม้มงคล ไว้มอบให้กับประชาชนที่สนใจอีกด้วย ในพิธีปล่อยแถวที่ปรึกษา รมว.ทส. ได้มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และน้ําดื่มสะอาดเพื่อใช้ในการปฏบัติงานให้กับตัวแทนหน่วยงานในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์บริการฯ ดังกล่าว

ที่ปรึกษา รมว.ทส. กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น พระนครคีรี (เขาวัง ) อ่าวบางตะบูน ซึ่งเป็นแหล่งชมวาฬบรูด้า ชายหาดชะอํา หาดเจ้าสําราญ โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ มรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นแห่งที่ 3 ของไทย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ สัตว์ป่าหายาก เขาพะเนินทุ่ง ที่มีทะเลหมอก ที่สวยงาม ตลอดทั้งปี

อีกทั้งเป็นจังหวัด ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร มีเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก ใช้เวลาในการเดินทางไม่มาก จึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งเดินทางมาในทุกฤดูกาล สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญๆ ของจังหวัด โดยเฉพาะอุทยาน แห่งชาติแก่งกระจาน และชายหาดชะอํา เป็นสถานที่ท่ีเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเป็นจํานวนมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงนับเป็นเรื่องสําคัญ เป็นการสร้างความอบอุ่นใจ และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวมากขึ้นอีกด้วย

ซึ่งหลังจากกิจกรรมปล่อยแถว ทปษ.รมว.ทส. ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว วนอุทยานชะอำ โดยได้พูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และมอบเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ฯ

นอกจากนั้น ทปษ.รมว.ทส. ได้เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาเกาะพลับพลา (เกาะในหลวง) อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์

เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเขื่อนแก่งกระจานในอดีตถึงสองครั้ง และพระองค์ได้ทรงพายเรือพระที่นั่งส่วนพระองค์ทุกพระองค์ ภายหลังได้ทรงประทับที่พลับพลารับรองบนเกาะเพื่อทรงพักผ่อนและชมทิวทัศน์รอบๆ เกาะของอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน และหลังจากที่ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับแล้วนั้น ชาวเขื่อนแก่งกระจาน ได้เรียกขนานนามเกาะแห่งนี้ว่า เกาะพลับพลาหรือเกาะในหลวง