สิ่งแวดล้อม » “ทปษ.รมว.ทส.” ตรวจเยี่ยมโครงการทำหมันลิงแสม จ.เพชรบุรี แก้ไขปัญหารบกวนประชาชน

“ทปษ.รมว.ทส.” ตรวจเยี่ยมโครงการทำหมันลิงแสม จ.เพชรบุรี แก้ไขปัญหารบกวนประชาชน

8 กุมภาพันธ์ 2022
568   0

“ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ทปษ.รมว.ทส.” ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน โครงการควบคุมประชากรลิงแสม ที่ จ.เพชรบุรี หวังแก้ปัญหาลิงกระจายตัวออกนอกพื้นที่ สร้างความเดือดร้อนและรบกวนประชาชน ตลอดจนตรวจสุขภาพลิงแสมไปพร้อมกัน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน โครงการควบคุมประชากรลิงแสม พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงเรียนวัดกุฏิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและสัตว์ป่า รวมไปถึงการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ป่า และแผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

สืบเนื่องจากบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาการรบกวนจากประชากรลิงแสม  มีจำนวนประชากรลิง ในพื้นที่แต่ละอำเภอไม่ต่ำกว่า 1,000-1,500 ตัว โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง มีจำนวนประชากรประมาณ 3,000 ตัว

ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และเริ่มกระจายตัวออกนอกพื้นที่อาศัยเดิม สร้างความเดือดร้อน รบกวนประชาชนในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนธุรกิจการท่องเที่ยว ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการควบคุมประชากรลิงโดยวิธีการทำหมัน ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและสมดุลกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งมีการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ โดยการสุ่มตรวจโรคเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

การควบคุมประชากรลิงแสมบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการดักจับลิงแสม จำนวน 600 ตัว พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจวิเคราะห์โรคในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนลิงที่ทำหมัน

โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ได้เริ่มปฏิบัติงานดำเนินการทำหมันพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเลือด ลิงแสมแล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และจะดำเนินการตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จนแล้วเสร็จโครงการ

การดำเนินการตามโครงการในครั้งนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ได้รับความเห็นชอบในการอนุมัติโครงการจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเมืองน่าอยู่ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม วงเงินงบประมาณ 1,127,200 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมด้วยสัตวแพทย์  จากกลุ่มการจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สัตวแพทย์จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย และสัตวแพทย์จาก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

ซึ่งทั้งหมดจะได้ร่วมมือ ในการดำเนินการทำหมันลิงแสม พร้อมทั้งดำเนินการสักหมายเลขประจำตัวให้กับลิงแสมที่จับทำหมัน โดยลิงเพศผู้จะสัก ที่บริเวณต้นแขนด้านใน ที่แขนซ้าย และลิงเพศเมียจะสักที่แขนขวา พร้อมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจวิเคราะห์โรค ต่อไป