คัดข่าวดี » เทศบาลเมืองหัวหิน เปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” แห่งแรกของประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลเมืองหัวหิน เปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” แห่งแรกของประจวบคีรีขันธ์

14 กุมภาพันธ์ 2022
584   0

 

เทศบาลเมืองหัวหิน เปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” แห่งแรกของประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลดี ลดความซ้ำซ้อนและอำนวยความสะดวกกับประชาชนให้เข้าถึงสวัสดิการสังคมได้อย่างทั่วถึง สะดวกรวดเร็ว

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน , นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี ,

นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี , นายอติชาติ ชัยศรี รองนายกเทศมนตรี , นายกิตติ เฟื่องฟู เลขานุการนายกเทศมนตรี , นางศิรินารถ ศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตลอดจน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล , หน.หน่วยงานสังกัด พม.และเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมในพิธีเปิด โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ ให้กับชาวหัวหิน จำนวน 5 ครอบครัวด้วย

นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี กล่าวว่า สำหรับ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นศูนย์ที่ยกระดับการทำงานเชิงพื้นที่บูรณาการโดยให้บริการสวัสดิการสังคมของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ จุดเดียวเป็นองค์รวมหรือให้การบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ทางด้านนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลเมืองหัวหินนี้ ถือเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จแห่งแรกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ซึ่งมีความพร้อมในการทำงานทุกด้าน จะส่งผลดีต่อประชาชน ลดความซ้ำซ้อนและอำนวยความสะดวกกับประชาชนให้เข้าถึงสวัสดิการสังคมได้อย่างทั่วถึง สะดวกรวดเร็ว  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

สอดรับกับประเด็นการขับเคลื่อนสู่ “ประจวบคีรีขันธ์ คนจิตอาสา ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนสุขภาวะ พัฒนาเยาวชนและเด็กทุกวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง”