เป็นข่าว » อบต.ไร่เก่า ฉีควัคซีนแมวจร ในสำนักสงฆ์พุทธอุทยานฯ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อบต.ไร่เก่า ฉีควัคซีนแมวจร ในสำนักสงฆ์พุทธอุทยานฯ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

16 พฤศจิกายน 2022
252   0

ภาพ/ข่าว,  ฐิติชญา  แสงสว่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับแมวจรในสำนักสงฆ์พุทธอุทยานบึงบัวฯ  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  ด้วยพระประสงค์กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย   ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า

ที่สำนักสงฆ์พุทธอุทยานบึงบัว  สันติวิเวกการาม  ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์   เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอสามร้อยยอด  บูรณาการร่วมกันในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณธาน ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ  กรมพระศรีสว่างควัฒน  วรขัติยราชนารี  ในโครงการท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

สืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปนิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ  กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัติยราชนารี   ด้วยพระประสงค์ กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย  ไม่มีคน และสัตว์เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า

โดยนอกจากการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในพื้นที่แล้ว  การควบคุมประชากรสัตว์เองก็เป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยควบคุมการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้า  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่าจึงได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด

จัดทำโครงการควบคุมประชาชากรสุนัข และแมว  โดยการทำหมันเพื่อดำเนินตามโครงการดังกล่าวให้สำเร็จอย่างยั่งยืน  และเพิ่มโอกาสให้สุนัข และแมวที่ด้อยโอกาสได้รับการดูแลสุขภาพ และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้ครบในทุกพื้นที่

โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด ได้นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่  มาให้บริการผ่าตัดทำหมันแมวจำนวน  40  ตัว   โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ลดการเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อให้การดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ามีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของแผน  ยุทธศาสตร์ ฯที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย