สิ่งแวดล้อม » สมุทรสาคร | “เครือข่าย ทสม. และภาคีร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สมุทรสาคร | “เครือข่าย ทสม. และภาคีร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

19 สิงหาคม 2020
1569   0

สมุทรสาคร จัดกิจกรรมเครือข่าย ทสม. และภาคีร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สืบสาน รักษาต่อยอด อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายโสภณ  ทองดี  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเครือข่าย ทสม. และภาคีร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง

โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายวัฒนา  พรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่ายทสม. จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วม

ด้านนายโสภณ  ทองดี  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ปัญหาขยะทะเล เป็นประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล และการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จากข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อปี 2562 ระบุว่าเดิม ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีขยะทะเลสูงสุดติดอันดับ 6

ของโลก และจากการออกมาตรการ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะทะเลและพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างจริงจังของรัฐบาล ควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยปรับอันดับจากประเทศที่มีขยะทะเลสูงสุดในโลกอันดับ 6 สามารถอยู่ที่อันดับ 10 ได้สำเร็จ

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและถือเป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วน ทั้งจากจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และเครือข่าย ทสม. จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอด อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป โดยภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนท้องถิ่น การเก็บและคัดแยกขยะทะเล การปลูกป่าชายเลนอีกด้วย

Cr.ข่าว/ภาพ  แมวดำ สมุทรสาคร