ทุกทิศทั่วไทย » สมุทรสาคร | รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบป้าย “เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่” (Young Smart Farmer)

สมุทรสาคร | รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบป้าย “เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่” (Young Smart Farmer)

11 กันยายน 2020
703   0

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบป้าย “เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่” (Young Smart Farmer) พร้อมมอบนโยบายการดําเนินการ และเยี่ยมชมผลงานเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ จ.สมุทรสาคร

วันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ร้านพักกับผัก ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  นายอาชว์ชัยชาญ  เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานมอบป้ายเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 36 ราย  พร้อมมอบนโยบายในการดําเนินกิจการและเยี่ยมชมผลงานเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายศิริชัย เลี้ยงอํานวย เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ประกอบกิจการร้านค้าร้านอาหารที่ต่อยอดการเกษตร และเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดําเนินการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่มาตั้งแต่ ปี 2551 มุ่งเน้นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ เกษตรกรเป็นรายบุคคลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ การใช้ระบบสารสนเทศ

ต่อมาในปี 2557 มีการดําเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เน้นหนักกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย โดยให้เกษตรกรเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง” บนหลักการของการเรียนรู้ตลอดชีวิต การมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีขีดความสามารถด้านการเกษตร สามารถทดแทนเกษตรกรสูงอายุและสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม

โดย Young Smart Farmer จะต้องมีการบริหารจัดการการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในเชิงผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ พึ่งพาตนเองได้ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายและเป็นผู้นําทางการเกษตรในท้องถิ่น ประกอบด้วยกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง

การปรับแนวคิดและสร้างแรงจูงใจในการทําการเกษตร โดยมีการวิเคราะห์ การวางแผนกิจกรรม แผนการผลิตรายบุคคล แผนธุรกิจการเกษตร, กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างเกษตรกรกับบุคคลต้นแบบ การศึกษาดูงาน การลงมือฝึกปฏิบัติจริง การเรียนรู้ผ่านสื่อสารสนเทศและสื่อออนไลน์ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและเครือข่าย การเรียนรู้กับหน่วยงานวิชาการเฉพาะด้าน,

การเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นการเน้นหนักในกระบวนการมีส่วนร่วม เชื่อมโยงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และกิจกรรมการเกษตร ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการตลาด Supply Chain, การประเมินศักยภาพ ถือเป็นการประเมินคุณสมบัติของ Young Smart Farmer ซึ่งตั้งแต่ปี 2557ถึงปี 2562  มีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 15,538 ราย และผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น Young Smart Farmer จํานวน 13,051 ราย

นายศิริชัย เลี้ยงอํานวย เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ให้มีการสร้างและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในกระบวนการผลิต การตลาด

รวมถึงการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อให้เน้นบุคคลที่มีสามารถด้านการเกษตรอย่างครบวงจร สามารถทดแทนหรือสืบต่อกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ได้มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมการสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิกเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

รวมถึงการสานต่อในเชิงธุรกิจ ซึ่งได้ดําเนินการจัดเวทีเรียนรู้และเวทีเครือข่ายมาแล้ว 3 เวที โดยในส่วนของกิจกรรมในวันนี้เป็นการจัดแสดงผลงานของเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ พร้อมทั้งรับมอบป้ายเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ของจังหวัด ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ จำนวน 36 ท่าน

Cr.ข่าว/ภาพ แมวดำ จ.สมุทรสาคร