อาชีพพารวย » มทร.รัตนโกสินทร์ จัดสัมมนาการใช้ประโยชน์จาก “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง” สู่ตลาดพรีเมียม สู้วิกฤตโควิด-19

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดสัมมนาการใช้ประโยชน์จาก “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง” สู่ตลาดพรีเมียม สู้วิกฤตโควิด-19

20 มกราคม 2022
593   0

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดสัมมนาการใช้ประโยชน์จาก มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ของดีเมืองสามอ่าว หวังยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ตลาดพรีเมียม สู้วิกฤตโควิด-19

วันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ อาคารสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าใหม่ของการยกระดับผลิตภัณฑ์จากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งร่วมรับฟังการสัมมนา

ร.ศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์  กล่าวว่า จากปัญหาวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่เกิดขึ้น ทำให้การส่งออกผลิตผลทางการเกษตรต้องหยุดชะงัก  จึงทำให้ผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดได้รับผลกระทบจากการส่งออก 

รวมทั้งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักได้รับผลกระทบ  ทำให้เกิดปัญหามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองล้นตลาด และราคาภายในประเทศตกต่ำ การแปรรูปจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ แต่การแปรรูปโดยขาดองค์ความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่ำ ไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ การบูรณาการศาสตร์ความรู้ด้านต่าง ๆ ย่อมทำให้เกิดผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ต่อผู้บริโภค และสามารถแข่งขันทางการตลาดทั้งในและนอกประเทศได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงมีแนวคิดในการบริหารจัดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ปลูก ผู้แปรรูป และผู้จำหน่าย มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดเครือข่ายที่เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์จากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองไปสู่มาตรฐานการส่งออก

โดยอาศัยการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างนักวิจัยในเครือข่ายและผู้ประกอบการ

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับของผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่มีประสิทธิภาพ

โดยอาศัยกลไกการเชื่อมโยงของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือ AIC ที่จะเรียงร้อยนักวิจัยของมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และวิสาหกิจชุมชน ให้ผลักดันผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยในวันนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดสัมมนาในหัวข้อการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าการใช้ประโยชน์และวิธีการสกัดสารสำคัญจากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่มีมูลค่าสูงสำหรับวิสาหกิจชุมชน ตั้งเป้านำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์