คัดข่าวดี » เตรียมจัดใหญ่งาน “เที่ยวสร้างสรรค์ สืบสานอัตลักษณ์ ประมงยั่งยืน”

เตรียมจัดใหญ่งาน “เที่ยวสร้างสรรค์ สืบสานอัตลักษณ์ ประมงยั่งยืน”

19 มกราคม 2024
197   0

เตรียมจัดใหญ่งาน “เที่ยวสร้างสรรค์ สืบสานอัตลักษณ์ ประมงยั่งยืน” ดันทะเลทุ่งน้อยกุยบุรี เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ชูอาหารทะเลสดสะอาด เป็น Soft Power ในการสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

วันที่ 19 มกราคม 2567 นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานแถลงข่าว โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเขาแดง “เที่ยวสร้างสรรค์ สืบสานอัตลักษณ์ ประมงยั่งยืน” ภายใต้โครงการสนับสนุนขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่องเที่ยวอัตลักษณ์กุยบุรี

โดยมี นางสาวพัชรศรี สมบัติทวีพูน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ นายชัยชาญ มูลมาก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง ผู้แทนนายอำเภอกุยบุรี นายบัญชา เสือเหลือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง นายสังคม แดงโชติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ นายปิยะ เทศแย้ม นายกสมาคมประมงพื้นบ้านทุ่งน้อย ร่วมแถลงข่าว โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ประชาชนบ้านทุ่งน้อย และสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงข่าว ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งน้อย ม.3 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร โดยจัดขึ้นบริเวณชายทะเลบ้านทุ่งน้อย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถือเป็นโครงการที่เป็นแบบอย่างของใช้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยมีการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึงการส่วนร่วมของชุมชนและเยาวชน  ภายใต้ concept ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  คือ เที่ยวสร้างสรรค์ สืบสานอัตลักษณ์ ประมงยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสาวพัชรศรี สมบัติทวีพูน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดัน Soft Power ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอาหารเป็น Soft Power ในการสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่ม อาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว จะมีลักษณะร่วมบูรณาการในหลายหน่วยงาน ทั้งส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ชุมชนท่องท่องเที่ยวและผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ เพื่อสร้างคุณค่าประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการยกระดับอาหารทะเล อาหารพื้นถิ่นและสร้างคุณค่าอาหารไทยสู่สากลและเป็นการสร้างการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

นายอาชวันต์ กงกะนันทน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า  การพัฒนาการท่องเที่ยวกุยบุรี ซึ่งมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางฝั่งตะวันตก ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในด้านนิเวศวิทยาอย่างซาฟารีเมืองไทย และฝั่งตะวันออกที่ติดทะเล เป็นชุมชนวิถีชีวิตชาวประมงททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ จะใช้แนวคิดกุยบุรีเที่ยวได้ 365 วัน โดยใช้แคมเปญสุขทันทีที่เที่ยวกุยบุรี นำไปสู่การเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหมุนเวียนในพื้นที่

ทั้งนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่กุยบุรี จะให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถตอบโจทย์พฤติกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยขายสินค้าการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นจุดขายสำคัญ การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเขาแดง เที่ยวสร้างสรรค์ สืบสานอัตลักษณ์ ประมงยั่งยืน โดยเน้นสิ่งที่พี่น้องชาวกุยบุรีประกอบอาชีพประมง เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอกุยบุรีได้เป็นอย่างดีในการนำเอาการประมงและอาหารมาเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ จะสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวและลงไว้ในปฏิทินท่องเที่ยวประจำปีต่อไป

ทางด้าน นายปิยะ เทศแย้ม นายกสมาคมประมงพื้นบ้านทุ่งน้อย กล่าวว่า กิจกรรมในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้าและหอยแครงลงสู่ท้องทะเล กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ฟุตบอลชายหาดและตะกร้อชายหาด ของคนในชุมชน เทศกาลอาหารทะเล การจำหน่ายสินค้า และดนตรีริมชายหาด ฯลฯ

กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้จะก่อให้เกิดมิติการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงบวกหลายด้าน ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล สร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ท้องทะเลไทย เป็นการจุดประกายให้ชุมชนประมงและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารเป็นการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านการท่องเที่ยว บ้านทุ่งน้อย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้านที่มีชายหาด  ที่สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ คือ ถ้ำลอด ถ้ำโคลน และอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จุดชมวิวเขาแดง นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลจากการทำการประมงอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้เกิดความมั่งคั่งยั่งยืนต่อเศรษฐกิจฐานรากอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  และทางด้านสังคม โดยการใช้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวสร้างคุณค่าเป็นแรงผลักดันในการการสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยมีการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึงการส่วนร่วมของชุมชนและเยาวชน

นายสังคม แดงโชติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า อยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปมาเที่ยวกุยบุรี และร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์และท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเขาแดง “เที่ยวสร้างสรรค์ สืบสานอัตลักษณ์ ประมงยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2567 มาร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ณ ชาดหาดบ้านทุ่งน้อย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์